കേരളത്തില്‍ ടൂറിസം പുനരാരംഭിച്ചോ ? ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ? എന്താണ് പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ?

കോവിഡ് മഹാമാരി മുട്ടുകുത്തിച്ച ലോകം, വീണ്ടെടുക്കലിന്റെ തിരുച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണ്, പക്ഷേ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് സാവധാനത്തിലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. സർക്കാർ മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ‌ മനസ്സിൽ‌ വച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ‌ക്ക് അവശ്യവും വിനോദപരവുമായ സേവനങ്ങൾ‌…

Continue Reading →